fbpx

REGLEMENT – SINTERKLAASACTIE 2021- WEDSTRIJD

ARTIKEL 1 – DOEL VAN HET REGLEMENT

Dit reglement bepaalt alle modaliteiten voor de wedstrijd « Sintactie 2021 ». De wedstrijd « Sintactie 2021 » (hierna « de wedstrijd » genoemd) wordt door de BVBA Traindevie georganiseerd, met maatschappelijke zetel Begoniastraat 11 te 9810 Eke, KBO nr. 0737.592.750 en maakt de totale overeenkomst tussen de partijen uit.

 

ARTIKEL 2 – WEDSTRIJDPRIJS

 

De winnaar zal ’26 gratis broden naar keuze’ kunnen winnen:

  • 26 gratis broden naar keuze worden geleverd in de periode tussen 1 januari 2022 tot 30 juni 2022. De broden worden telkens geleverd op de eerst of laatste zaterdag van de maand. Er zullen per maand 4-5 broden geleverd worden afhankelijk van het aantal zaterdagen in die maand.

Voor de wedstrijd “Sintactie 2021” is er maximaal 1 winnaar.

 

ARTIKEL 3 – DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

 

Elke natuurlijke persoon die gedomicileerd is in  België, minstens 18 jaar oud is en zijn aankopen doet in de Traindevie webshop kan aan de wedstrijd deelnemen.
Indien een minderjarige zou deelgenomen hebben aan de Wedstrijd, ondanks het feit dat dit verboden is, en indien deze een prijs zou gewonnen hebben, dan kan deze prijs hem niet toegekend worden. Deze zal, mits voorafgaand ak­koord van de Organisator, overgedragen worden aan de ouders of één van de legale voogden. Het in ontvangst nemen van de prijs, in het laatste geval, is geldig bij bevestiging van de deelname van de minderjarige aan de Wedstrijd en bij aanvaarding van het huidige reglement, waarvan ze deel zullen uitmaken met hun eigen naam, in plaats van de minderjarige. Indien zij dit niet aanvaarden, zal de prijs aan een andere deelnemer uitgereikt worden.

Onder Sinterklaas artikels vallen de volgende producten: Marsepein, Speculoos Sint, Melkchocolade Sint, Fondant chocolade Sint,Sinterklaas pakket, Nic-nac, Karolientjes, Klaaskoeken (chocolade en natuur).

 

ARTIKEL 4 – ALGEMENE OPBOUW VAN DE WEDSTRIJD

 

De wedstrijd beantwoordt aan het huidige reglement.

Elke consument moet bij aankoop van Sinterklaasproducten de code “Sinterklaas” online in geven onder de tab “waardebon toepassen”.

De consument moet ook volgende acties ondernemen om kans te maken op de prijs zoals beschreven in artikel 2:

  • Sinterklaasproducten (beschreven in artikel 3) aankopen.
  • Gebruik de code “Sinterklaas”
  • Invullen zijn/haar persoonlijke gegevens op het account.

Elke deelname wordt als geldig beschouwd indien de persoonsgegevens op het account van de deelnemer volledig zijn. De persoonsgegevens moeten tevens correct zijn. Ingeval van twijfel beslist de Organisator autonoom en naar eigen inzicht of een deelname als geldig wordt aanvaard.

De consument neemt deel aan de Wedstrijd door betaling van zijn bestelling met code “Sinterklaas”.

 

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE WEDSTRIJD

 

De deelname aan de wedstrijd is open van 1 november 2021 tot en met 6 december 2021.

 

ARTIKEL 6 – VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

 

ARTIKEL 6.1 – WEDSTRIJDVERLOOP

 

Per aankoop van Sinterklaas artikelen op de Traindevie webshop.

Om deel te nemen moet de consument de acties vermeld in artikel 4 van dit reglement ondernemen.

De winnaar is de persoon die na afloop van de wedstrijd getrokken wordt door middel van een willekeurige trekking.

Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteert de deelnemer het wedstrijdreglement.

Elke deelnemer mag meerdere keren deelnemen aan de wedstrijd door meerdere bestellingen met code te verrichten. De deelnemer kan wel maximum één maal deelnemen per bestelling en één deelnemer kan maximaal één maal winnen.

De winnaar wordt gecontacteerd om een 1 vaste bestelling brood af te spreken per maand (eerst of de laatste zaterdag van de maand).

De winnaars zullen het brood geleverd krijgen door Traindevie op zaterdag.

ARTIKEL 6.2 – COMMUNICATIE BETREFFENDE DE WEDSTRIJD

 

Het is van essentieel belang dat het geregistreerde telefoon/gsm nummer of e-mailadres actief is, namelijk dat het effectief gebruikt wordt door de deelnemer, zodat de Organisator contact met hem of haar kan opnemen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van hun persoonlijke gegevens.

De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien haar communicatie niet zou aankomen bij de Deelnemer, doordat het telefoon/gsm nummer of e-mailadres niet meer actief is, doordat de boodschappen van de Organisator beschouwd worden als ongewenst, door elke andere technische reden zonder toedoen van de Organisator, betreffende de mailbox van de deelnemer en/of zijn of haar internetverbinding.

 

ARTIKEL 6.3 – AANDUIDING VAN DE WINNAAR

 

De winnaar wordt bepaald door een verantwoordelijke van Traindevie. Deze persoon neemt ook contact op met de winnaar, per telefoon of e-mail aan de hand van de door de consument ingevulde contactgegevens op het account.

Er is maximaal 1 winnaar.

De organisator zal geen communicatie versturen naar de verliezers.

 

ARTIKEL 7 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Traindevie behandelt de persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld door de deelnemers naar aanleiding van hun deelname aan de Wedstrijd. Deze laatste zal de enige verantwoordelijke verwerker zijn.

De persoonsgegevens van de deelnemers zullen conform de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevenswet en conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy en de bepalingen van de wet van 11 maart 2003 met betrekking tot bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, verwerkt worden.

Elke deelnemer kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag geadresseerd aan Traindevie, Begoniastraat 11a, 9810 Eke, of via email aan  info@traindevie.be inzage krijgen in de persoonsgegevens, en in voorkomend geval, de verbetering en/of verwijdering van onjuiste, onvolledige en/of niet relevante gegevens be­komen.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om in rechtstreeks contact te treden met de betrokken per­sonen om zo een goed verloop van de Wedstrijd te garanderen en hun de prijs op een efficiënte manier toe te kennen binnen de afgesproken termijn. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om statistische studies uit te voeren.

De deelnemer aan de Wedstrijd geeft overigens uitdrukkelijk het recht aan de Organisator om zijn naam te gebruiken voor promotionele doeleinden wat betreft de Wedstrijd en, als het geval zich voordoet, eveneens voor genomen foto’s tijdens de pri­jsuitreiking, zonder dat hun hiervoor een recht tot betaling wordt toegekend, één of ander recht of voordeel afgezien van de toegekende prijs.

 

ARTIKEL 9 – ALGEMEEN

 

ARTIKEL 9.1 – AANVAARDING VAN HET HUIDIGE REGLEMENT

 

De deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement en geen enkele be­twisting dienaangaande zal in beschouwing worden genomen, alsook elke beslissing genomen door de Organisator

 

ARTIKEL 9.2 – WIJZIGINGEN

 

De Organisator heeft het recht om deze Wedstrijd op te schorten, te annuleren of te wijzigen zonder dat de deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op schadevergoedingen en interesten, dit zonder aankon­diging in geval van overmacht of elke andere uitzondering buiten zijn wil.

Elke niet-voorziene hypothese binnen het huidige reglement zal behandeld worden door de Organisator, die soeverein een bindende beslissing zal nemen voor de partijen.

 

ARTIKEL 9.3 – JURIDISCHE COMPETENTIE

 

Dit wedstrijdreglement valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van blijvende onenigheid over de toepassing en/of interpretatie van het huidige reglement, en bij het uitblijven van een minnelijke schikking, zal elk geschil onderhevig zijn aan de rechtspraak van het arrondissement Brussel.

De Organisator houdt zich het recht voor om eenieder die een poging tot fraude zou hebben ondernomen, gerechtelijk te vervolgen en/of van de Wedstrijd uit te sluiten.

 

ARTIKEL 9.4 – GELDIGHEID

 

Indien één of een deel van van de bepalingen van het huidige reglement beschouwd wordt als zijnde ongeldig, zullen de overige bepalingen of delen daarvan van het huidige reglement niet aangetast worden en van toepassing blijven.

De clausule die eventueel in haar manier van formuleren nietig zou kunnen zijn, zal overigens in de mate van het mo­gelijke geïnterpreteerd worden op een manier die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële doel van de Organisator, zodat ze kan worden vervangen door een geldige clausule waarvan het resultaat zo nauw mogelijk aansluit bij het, via de door nietigheid aangetaste clausule, initieel door de Organisator nagestreefde doel.

 

ARTIKEL 9.5 – KLACHT

 

Elke klacht aangaande deze Wedstrijd moet per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de Organisator worden meegedeeld binnen een termijn van tien dagen na het optreden van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de klacht

Eens deze termijn verstreken is zal de klacht niet meer in aanmerking genomen kunnen worden door de Organisator.

Bestellen voor het einde van de countdown = je producten afhalen op het eerstvolgende afhaalmoment! Countdown

Minimum bestelbedrag = € 30
Gratis levering aan huis vanaf € 50
Gratis levering in afhaalpunt vanaf € 50